Το Net Metering, δηλαδή ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, αποτελεί ένα από τα όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενα εργαλεία αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ν.4513/2018 - ΦΕΚ 9Α/23/1/2018

"Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού"

Με την εφαρμογή του Net Metering, ο καταναλωτής μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα μπορεί να αποθηκεύσει έμμεσα την πράσινη ενέργεια που παράγει στο δίκτυό του.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Καθορίζεται τριετής κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.
 • Επιτρέπεται το Virtual Net Metering (η Φ/Β εγκατάσταση δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης) αποκλειστικά για αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελής ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί γηπέδου.
 • Τίθεται όριο ισχύος μέχρι το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (έχοντας διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη).
 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε Κτήρια στο πρόγραμμα αυτό, με σύμβαση που συνάπτεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας.
 • Για αυτοπαραγωγούς Μέσης Τάσης η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 3MW.
 • Για σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος το όριο ισχύος είναι τα 500kW.
 • Για σταθμούς ισχύος έως 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή, επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτηρίων.
 • Ο καταναλωτής προστατεύεται από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 • Η επένδυση δεν εξαρτάται από οποιοδήποτε σχήμα αποζημίωσης (Feed In Tariff– FIT) προκειμένου να αποσβεστεί.
 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τοπολογικά κοντά στην κατανάλωση μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες μεταφοράς.
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται σταδιακά από την ενεργειακή εξάρτηση των ορυκτών καυσίμων και τα αντίστοιχα κόστη που αυτή επιφέρει, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.
 • Αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό (κύκλος καταμέτρησης).
  Στον πρώτο εκκαθαριστικό:
 1. εφόσον προκύπτει Εαπορροφούμενη > Εδιοχετευθείσα τότε χρεώνεται η διαφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού
 2. εφόσον προκύπτει Εαπορροφούμενη < Εδιοχετευθείσα τότε πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια
 • Η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας.
 • Με την έκδοση του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού, (τρία έτη μετά την ενεργοποίηση), και ανά τριετία στη συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση (ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας).

Η αδειοδοτική διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στα πλαίσια της αδειοδότησης.

 • Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
  • στοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκού,
  • στοιχεία της εγκατάστασης, με το έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ,
  • στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ εντός ενός (1) μηνός χορηγεί προσφορά σύνδεσης.
 • H διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης.
 • Υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.
 • Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας από τον τριετή συμψηφισμό δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή. 
 • Οι ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, κ.λ.π.) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης
 • Οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, (άθροισμα απορροφηθείσας και της συνολικής παραχθείσας από το Φ/Β ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο δίκτυο ενέργεια)
 • Οι λοιπές χρεώσεις (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰, ΦΠΑ) υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Για την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας (ή μισθωτήριο) του ακινήτου και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υπάρχουν) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (πχ σε περίπτωση πολυκατοικίας). Τα υπόλοιπα έγγραφα αφορούν τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού. Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται παρακάτω:

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο
 • Οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
 • Κάτοψη οροφής – δώματος  – κεκλιμένης στέγης  ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
 • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τον φάκελο του έργου. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για να λάβετε την τεχνοοικονομική μας πρόταση για τη δική σας εγκατάσταση.

+30-2431100394

+30-6978916205

Φόρμα Επικοινωνίας